واکسن mRNA چیست؟

mRNA یک علامت اختصاری است که برای کلمه انگلیسMessenger Ribonukleinsäure مورد استفاده قرار میگیرد یعنی پیام رسان ریبونوکلئیک. در بدن ما mRNA اطلاعاتی را که برای ساختن پروتئین و همچنان آلبومین لازم است انتقال میدهند. ویروس کرونا هم حاوی پروتئین میباشد که بنام پروتئین Spike یاد میشود. این پروتئین به تنهایی عامل بیماری نبوده و بیماری را منتقل نمیسازد.

حالا با زرق واکسن اتفاقات ذیل میافتد: بدن به کمک واکسن پروتئین شبیه پروتین Spikeمیسازد. البته این عمل نامکشوف باقی نمیماند. سیستم ایمنی بدن در مقابل آن عکس العمل نشان داده و انتی بادی٫ یعنی نیروی دفاعی تولید میکند. هر گاه با ویروس حقیقی کرونا در تماس بیایم این انتی بادی ها میتوانند از بدن در مقابل ویروس ها دفاع کند. به این طریق افراد واکسینه شده در مقابل بیماری و یا به عبارتی در مقابل سیر شدید بیماری محافظت میگردند.

بر علاوه mRNA یک فناوری کاملا جدید نیست. دانشمندان زیادتر از بیست سال میشود که از این فناوری استفاده میکنند.