چرا اشخاص واکسینه شده هم به بخش مراقبت های ویژه منتقل میگردند؟

بلی درست است٫ در بخش مراقبت های ویژه بیمارانی که به طور کامل واکسینه شده اند و مبتلا به مریضی کرونا هستند وجود دارد. خوشبختانه واقعات آن بسیار نادر است. اگر با وجود آن این اتفاق بیفتد٫ تقریبا همیشه نزد بیمارانی با بیماری های ضمیموی شدید مانند سرطان و یا پیوند عضو اتفاق میافتد.

این به این معنی نیست که واکسن از این لحاظ موثر نیست. حقیقت این است که واکسن محافظت میکند اما نه صد در صد.

از اینرو اگر تعداد زیادی از مردم تا جائیکه امکان دارد واکسینه شوند کمکی در این روند خواهد بود. در این صورت خطر سرایت مریضی به اشخاصیکه در معرض خطر قرار دارند و همچنان برای تمام مردم کم میشود.