چند بار باید واکسن بزنم؟

برای بوجود آمدن ایمنی درست٫ ایمن سازی اولیه مهم است. با توجه به وضعیت فعلی ضرورت به تزریق دو دوز واکسن با یکی از واکسن های مجوزدار کرونا میباشد. شماهفت روز بعد ازتزریق دومین دوز واکسن به صورت درست در مقابل کرونا ایمنی حاصل میکنید.

چون ایمنی واکسن با مرور زمان کاهش مییابد٫ کمیسیون ملی واکسیناسیون (NIG) دوز سوم واکسن را توصیه میکند. دوز سوم واکسن بنام دوز یادآور یا دوز تقویتی یاد میشود. دوز تقویتی به ویژه برای اشخاصیکه سیستم ایمنی ضعیف دارند٫ به طور مثال کسانیکه مبتلا به امراض سرطان هستند٫ مریضانیکه پیوند عضو شده اند و اشخاص سالمند مهم میباشد. همچنان دوز سوم واکسن به صورت واضح نزد تمام اشخاص دیگر ایمنی در مقابل میکروب ها را بالا برده و از سیر شدید بیماری جلوگیری میکند.

دوز تقویتی چهار الی شش ماه بعد از دوز دوم واکسن توصیه میگردد.

یک فهرست در مورد تمام امکانات واکسیناسیون را میتوانید اینجا پیدا کنید.
Dr. Marton Széll, متخصص امراض داخله