من باید به خاطر واکسینه شدن پول بپردازم؟

تمام اشخاصیکه محل سکونت اصلی شان در اتریش است٫ میتوانند در اتریش به صورت مجانی علیه بیماری کرونا واکسینه شوند. همجنان دوز یادآور یا تقویتی را نیز میتوانند به صورت مجانی دریافت کنند.

برای واکسینه شدن ضرورت به شماره بیمه تامین اجتماعی و یا کارت صحی یعنی همان E-Card نمیباشد.