من با وجودیکه دوا (دارو) مصرف میکنم میتوانم واکسینه شوم؟

در اکثر موارد دلیلی وجود ندارد که خود را واکسینه نکنید. فایده واکسن به صورت آشکار به اثبات رسیده است. خطرات واکسن اندک است.پس مانعی وجود ندارد که با وجود مصرف دوا یا دارو در مقابل کرونا واکسینه شوید.

اما امکان آن میرود که در مورد شما باید توجه گردد. از این لحاظ به ویژه مهم است که شما قبل از واکسینه شدن با دوکتوران معالج خویش یا به عبارتی با دوکتورانی که در مورد واکسینه شدن مشاوره میدهند صحبت کنید.