من با وجود بیماری سیستم ایمنی میتوانم واکسینه شوم؟

در اکثر موارد با وجود بیماری سیستم ایمنی مانعی وجود ندارد که در مقابل بیماری کرونا واکسینه شوید. در حقیقت واکسن ها برای اشخاصیکه امراض ضمیموی مانند امراض سیستم ایمنی دارند به ویژه مهم میباشد.

لطفا قبلا بدون قید و شرط با دوکتوران معالج خود یا به عبارتی با دوکتورانی که در مورد واکسینه شدن مشاوره میدهند صحبت کنید.
Dr. Celal Burak Erdogmus, متخصص امراض داخله