در صورتیکه شفا یافته باشم چرا باید واکسن بزنم؟

در صورتیکه شما به کرونا مبتلا شده باشید٫ سیستم ایمنی بدن شما در مقابل کرونا انتی بادی تولید میکند. مقدار این انتی بادی ها به مرور زمان کاهش یافته و شما میتوانید دوباره به مریضی کرونا مبتلا گردید. با زرق واکسن حافظه سیستم ایمنی تا حدی دوباره احیا شده و شما از اینکه دوباره به مریضی مبتلا گردید محافظت میگردید.

از اینرو کمیسیون ملی واکسیناسیون (NIG) توصیه میکند که زودترین آن از هفته چهارم بعد از شفا یافتن یک دوز یکباره واکسن کرونا زرق گردد. با دریافت این واکسن شما بر اساس گواهی یا تائیدیه واکسیناسیون دقیقا مانند اینکه دوز دوم واکسن را دریافت کرده باشید٫ بدون مریضی قبلی کرونا ایمنی دارید. به اینوسیله شما از نگاه طبابت یا پزشکی ایمنی بسیارخوب کسب کرده اید.
Dr. Shirin Johari, داکتر کارورزی بالینی