اطفال با کدام واکسن واکسینه میشوند؟

کمیسیون ملی واکسیناسیون (ٔNIG) واکسن های BioNTech/Pfizer را برای اطفال از سن پنج سالگی توصیه میکند. اطفال مانند بزرگسالان در دو مرحله واکسینه میشوند. دوز دوم واکسن سه هفته بعد از دوز اول واکسن زرق میگردد.

بر اساس توصیه ها اندازه دوز واکسن نزد اطفال پنج الی یازده ساله یک بر سه اندازه دوز واکسن نزد بزرگسالان میباشد.