امکان دارد در زمان شیردهی واکسینه شوم؟

بلی٫ به صورت واضح واکسن به زنان شیرده برای حفاظت خودشان و طفل شان توصیه میگردد. به هیچ صورت بعد از زرق واکسن کرونا از شیردهی به صورت کامل و یا یک مدتی صرفنظر نکنید. نوزاد با شیر مادر انتی بادی های باارزشی را نیز دریافت میکند که از او در مقابل بیماری کرونا محافظت میکند.

تا حالا هیچ نشانه ای دیده نشده٫ که تزریق واکسن کرونا در زمان شیردهی خطری برای مادر و یا نوزاد داشته باشد. برای مادران شیرده تزریق واکسنی که با استفاده از فناوری mRNA ساخته شده اند توصیه میگردد.