اگر به روز قرار واکسیناسیون مریض شوم چه اتفاقی می افتد؟

مشکلی نیست: قرار خود را لغو کنید. شما میتوانید متعاقبا در اینجا یک قرار جدید رزرو کنید و یا از پیشنهاد مراکز واکسیناسیون بدون گرفتن قرار قبلی استفاده کنید.