آیا واقعا واکسن از من محافظت میکند؟

تمام واکسن هائیکه در اتریش مجوز دارند و مورد استفاده قرار میگیرند تاثیر حفاظتی خوبی دارند. به این معنی که اگر شما به طور کامل واکسینه هستید٫ خطر اینکه به شدت به بیماری کرونا مبتلا ویا به اثرآن فوت شوید بسیار کم است.

چرا ما در این حد مطمئن هستیم؟ اداراتی هستند که فقط در مورد ایمنی و حفاظت توسط واکسن ها مصروف کار هستند. در اروپا دفتر نمایندگی داروی اروپائی (ٍEMA) این مسؤلیت را دارد. کمیسیون ملی واکسیناسیون (NIG) متشکل از متخصصین وزارت فدرال است. هر دو صریحا واکسن هایی را که مجوز دارند برای حفاظت از کرونا توصیه میکنند.

اما واکسن نه تنها شما را محافظت میکند٫ شما نیز به واسطه آن محیط اطراف تانرا محافظت میکنید!
طوری که شما به صفت یک شخص واکسینه شده حتی در صورتیکه مصاب به ویروس کرونا هم شده باشید کمتر باعث سرایت مریضی میشوید.