آیا واکسن تاثیری بر عادت ماهوار من دارد؟

به طور عموم بی نظمی در عادت ماهوار یک امرغیر طبیعی نمیباشد. اکثرا علل آن میتواند اضطراب٫ شیوه ناسالم زندگی٫ عفونت٫ مصرف دوا یا دارو های مشخص و امراض غده تیروئید باشد.

هم چنان بعد از تزریق واکسن ها امکان دارد عادت ماهوار به تعویق بیفتد. به طورمثال واکسن انفلونزا و پاپیلومای انسانی (HPV) در این مورد شناخته شده اند.

همچنان واکسینه شدن در برابر بیماری کوید ۱۹ با واکسن هائیکه با استفاده از فناوری mRNA ساخته شده اند٫ باعث غیرمنظم شدن عادت ماهوار و خونریزی در بین فاصله زمانی دو عادت ماهوار میگردد. این اختلال در عادت ماهوار موقتی بوده بالای تعادل هورمون ها و باروری تاثیرندارد.