آیا واکسن ها به خوبی آزمایش شده اند؟

قبل از اینکه واکسن ها واقعا در بدن تزریق گردند٫ همیشه یک پروسه جدی روند رسیدگی به دریافت مجوز را پشت سر میگزارند.

این همیشه یکسان است: تعداد زیادی از اشخاص هستند که به صورت اختیاری به تحقیقات اشتراک میکنند و واکسن ها روی این اشخاص آزمایش میگردد. در گرفتن مجوزبرای واکسن کرونا هم واکسن بالای این اشخاص آزمایش شده است. تنها تفاوت این است: بعضی از مراحل به اصطلاح مجوزدادن که به طور نورمال یکی پی دیگری صورت میگیرد٫ در این جا همزمان صورت گرفته است. به این شکل از ضیاع وقت جلوگیری شده وبه پروسه مجوزدادن سرعت بخشیده شده است.

اگر هم واکسن های کرونا٫ اولین واکسن های مجوزدار mRNA هستند بالای واکسن های mRNA مدت زیادی است که تحقیق صورت گرقته است.
OA DDr. Mohamed Salama, متخصص جراحی صدر