.آیا واکسن در زمان بارداری به نوزاد متولد نشده من آسیب میزند؟

نخیر٫ واکسن به نوزاد متولد نشده شما آسیب نمیرساند! در سراسر دنیا زن های حامله دار زیادی در مقابل کرونا واکسینه شده اند. واکسن کرونا میتواند خطرات دشواری های زمان حاملگی و تولد قبل از وقت را که عامل آن بیماری کوید ۱۹ باشد کاهش دهد.

اگر شما در زمان حاملگی واکسینه شوید٫ نوزاد شما هم بواسطه واکسن در مقابل بیماری کرونا بهترمحافظت میگردد. زیرا سیستم ایمنی مادر در مقابل ویروس کرونا انتی بادی تولید میکند و این انتی بادی ها از طریق بند ناف به طفل متولد ناشده منتقل میگردد.

به علاوه در نظر داشته باشیم که به احتمال زیاد بیماری کرونا نزد زنان حامله نسبت به زنانی که حامله نیستند شدت بیشتری خواهد داشت. با ابتلا زنان حامله به بیماری کرونا٫ دشواری های زمان حاملگی نیزبه آن اضافه میشود. این هم یک دلیل است که چرا کمیسیون ملی واکسیناسیون (ّٔNIG) به زنان حامله واکسن کرونا را توصیه میکند.

دوز اول واکسن از هفته ۱۵ بارداری توصیه میگردد. کمیسیون ملی واکسیناسیون (NIG) تزریق دوز سوم واکسن را در سه ماه دوم و سه ماه سوم حاملگی توصیه میکند.