آیا واکسن برای اطفال خطرناک نیست؟

واکسن کرونا برای اطفال از سن پنج سالگی مطمئن و عوارض جانبی آن بسیار نادر است.

چگونه ما در این مورد این گونه مطمئن هستیم؟
قبل از اینکه مجوز واکسن کرونا برای اطفال داده شود٫ بالای هزاران طقل آزمایش شده است. از زمان صدور مجوز میلیون ها طفل در امریکا و سراسر اروپا واکسینه شدند و ایمنی واکسن تائید شده است.

کمیسیون ملی واکسیناسیون (NIG) تزریق واکسن کرونا را برای اطفال از سن پنج سالگی توصیه میکند. مواد موثره واکسن شبیه مواد موثره واکسن هایی است که برای اشخاص بالغ مورد استفاده قرار میگیرد٫ اما مقدار آن نظر به سن و سال کم میگردد.

بیماری کرونا در اطفال نیز میتواند سیر شدید داشته باشد. امکان دارد باعث عواقب بعدی گردد که زندگی آنها را به صورت دوامدار تحت تاثیر قرار دهد. از این لحاظ حیلی مهم است که اطفال را به واسطه واکسن محافظت کنید.
OÄ Dr. Niloofar Miremadi-Mahmoodian, متخصص پزشکی عمومی