آیا واکسن باعث تغیر در DNA بدن من میگردد؟

نخیر٫ نگران نباشید. mRNA در مواد ژنیتیکی شما منحل نمیگزدد.

DNA بدن ما از طرف واکسن های mRNA دست نخورده باقی میمانند.
Prim. Univ. Prof. Dr. Amir Kurtaran, متخصص پزشکی هسته ای و داخلی