جوابات ما به سوالات شما در مورد کرونا

دوکتوران ما به اغلب سوالات پیرامون کرونا جواب میدهند.

آیا واقعا واکسن از من محافظت میکند؟

در صورتیکه شفا یافته باشم چرا باید واکسن بزنم؟

امکان دارد بیماری به من سرایت کند در صورتیکه من واکسینه شده باشم؟

به کدام یک از مراکز واکسیناسیون در وین میتوانم واکسینه شوم؟

آیا واکسن برای اطفال خطرناک نیست؟

چه چیزی باید در روز قرار واکسیناسیون با خودم بگیرم؟

اطفال با کدام واکسن واکسینه میشوند؟

آیا واکسن تاثیری بر عادت ماهوار من دارد؟

امکان دارد در زمان شیردهی واکسینه شوم؟

.آیا واکسن در زمان بارداری به نوزاد متولد نشده من آسیب میزند؟

من با وجود بیماری سیستم ایمنی میتوانم واکسینه شوم؟

من باید به خاطر واکسینه شدن پول بپردازم؟

آیا واکسن مرا عقیم میسازد؟

آیا واکسن ها به خوبی آزمایش شده اند؟

من با وجودیکه دوا (دارو) مصرف میکنم میتوانم واکسینه شوم؟

واکسن mRNA چیست؟

آیا واکسن عوارض جانبی دارد؟

آیا تفاوت بین واکسن mRNA و واکسن ویروس کشته شده و یا غیرفعال وجود دارد؟

آیا واکسن باعث تغیر در DNA بدن من میگردد؟

اگر به روز قرار واکسیناسیون مریض شوم چه اتفاقی می افتد؟

چرا اشخاص واکسینه شده هم به بخش مراقبت های ویژه منتقل میگردند؟

چند بار باید واکسن بزنم؟